Estatuts

Estatuts de l’ Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Capítol I. Denominació, fins i domicili

Article 1

1.1. Amb la denominació Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic es constitueix l’associació, que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació; per aquests estatuts i pels seus Reglaments de Règim Interior.
1.2. Les Ciències del Laboratori Clínic agrupen els conceptes i tècniques de les ciències bàsiques que són d’aplicació a l’estudi d’espècimens procedents del cos humà per a la prevenció, diagnòstic, pronòstic i control de les malalties.

Article 2

2.1. Els fins i activitats de l’Associació són:
(a) promoure i difondre les activitats relacionades amb la recerca, l’educació i l’ètica en el camp de les Ciències de Laboratori Clínic.
(b) organitzar congressos i altres reunions científiques relacionades amb les Ciències de Laboratori Clínic.
(c) establir documents normatius destinats a millorar la qualitat de les prestacions dels Laboratoris Clínics.
(d) assessorar els estaments públics en tots els aspectes de les Ciències de Laboratori Clínic.
(e) fomentar les relacions científiques amb altres professions sanitàries.
(f) qualsevol activitat proposada pels Comitès, i per les Comissions i Grups de Treball constituïts d’acord amb l’Article 24.
(g) qualsevol altre activitat científica o social pròpia de la naturalesa de l’Associació i que no contradigui els seus estatuts.

2.2. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

3.1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica a l'Av. Diagonal, 511 4t 3a de Barcelona

3.2. L’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic desenvolupa la seva activitat principalment a Catalunya. El català és, doncs, la llengua pròpia de l’Associació.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones amb títol Universitari Superior. Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.
L’Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic consta de membres numeraris, honoraris corporatius i estudiants o residents.

4.1. Són membres numeraris les persones proposades com a tals per escrit, per dos membres i acceptades com a tal per la Junta Directiva que la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

4.2. Són membres honoraris les persones o entitats que per llurs mèrits o vinculació amb les Ciències de Laboratori Clínic siguin proposades per la Junta Directiva o per un 10 per cent de membres de l’associació i acceptades per l’Assemblea General. Els membres honoraris estan eximits de pagament de les quotes.
4.3. Pot formar part de l’associació qualsevol empresa relacionada amb el laboratori clínic. S’anomena membre corporatiu i ha de designar un representant que serà l’interlocutor amb l’associació i el representarà a les assemblees de l’associació amb el dret a vot.
4.4 Es considera membre estudiant o resident aquell que està cursant la seva llicenciatura, doctorat, estudis de postgrau o la seva formació en alguna de les especialitats del camp de les ciències de laboratori clínic.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:
(a) assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
(b) assistir als actes i activitats que organitzin l’Associació i els seus Comitès i les seves Comissions i Grups de Treball.
(c) elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. (d) exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
(e) intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
(f) exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
(g) sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
(h) rebre informació sobre les activitats de l’associació.
(i) fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
(j) formar part de grups de treball.
(k) posseir un exemplar dels estatuts.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:
(a) ajustar la seva actuació a les normes estatutàries i reglamentàries.
(b) complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.
(c) satisfer puntualment les quotes que s’estableixin. Els membres numeraris queden exempts de pagament en fer els 65 anys. A més, la Junta Directiva podrà eximir de pagament algun membre quan ho consideri oportú.
(d) mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació.

Article 7

Són causa de baixa a l’associació:
(a) defunció.
(b) incapacitat legal.
(c) que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
(d) no satisfer les quotes fixades.
(e) no complir les obligacions estatutàries.
(f) separació o expulsió per causa d’una sanció disciplinària imposada per la Junta Directiva. En qualsevol moment es podrà rehabilitar la condició de soci de l’Associació si així ho acorda la Junta Directiva o l’Assemblea General

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

8.1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable amb igualtat de dret.
8.2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de l’Assemblea (vegeu l’article 13).
8.3. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els que discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

Article 9

L’assemblea té les facultats següents:
(a) modificar els estatuts de l’associació.
(b) adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
(c) controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
(d) aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual d’activitats.
(e) elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.
(f) establir les línies generals d’actuació que permetin complir els fins de l’associació.

Article 10

10.1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop dins de l’any natural.
10.2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’associació que representi, pel cap baix un deu per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho farà dins un període no superior a 20 dies.

Article 11

11.1. La convocatòria de les assembles generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es farà quinze dies abans de la data de la reunió, a tots els membres per escrit, individualment o bé a la seva adreça de correu electrònic que consti identificada en la relació actualitzada dels membres associats de l’ACCLC. La convocatòria especificarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també l’ordre del dia.
11.2. Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà el president de l’associació. Si no hi és, el substituiran, successivament la Junta. Actuarà com a secretari el que ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
11.3. El secretari redactarà l’acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions.
11.4. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni.
11.5. Les reunions es poden dur a terme per mitjà de videoconferència o altres sistemes de comunicació telemàtica. En aquests casos, ha de quedar sempre garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat dels assistents d’intervenir oralment en les deliberacions i l’emissió de vot. S’entén que les sessions celebrades per videoconferència o altres sistemes de comunicació telemàtica se celebren en el lloc on es troba la persona que les presideix.

Article 12

12.1. L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim del 60% de membres presents o representats.
12.2. Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de membres presents o representats. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera i en el mateix lloc, i s’haurà d’haver anunciat amb la primera.

Article 13

13.1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
13.2. Els acords es prendran per majoria establerta per la meitat més un dels vots dels presents o representats.
13.3. El President té vot de qualitat per desempatar una votació.
13.4. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria establerta per la meitat més un dels vots dels membres presents o representats.
13.5. A proposta del president de l’associació, de dos terços dels membres de la Junta Directiva o d’un 20 % dels seus membres, l’Assemblea General pot adoptar acords sense reunió de manera excepcional, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o per qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de l’associació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

14.1. Regirà, administrarà i representarà l’associació la Junta Directiva, que està formada per:
(a) el president.
(b) el vice-president.
(c) el secretari.
(d) el tresorer.
(e) quatre vocals.

14.2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General. Un reglament de règim interior determinarà la forma en què són renovats.
14.3. L’exercici del càrrec serà gratuït.

Article 15

15.1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys.
15.2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:
(a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
(b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
(c) baixa com a membre de l’associació.
(d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13.4 dels estatuts.
15.3. Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

16.1. La Junta Directiva té les facultats següents:
(a) representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
(b) prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
(c) proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
(d) proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
(e) convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
(f) presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
(g) elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
(h) contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
(i) inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
(j) establir comitès, comissions i grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
(k) dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: (1) subvencions o altres ajuts; (2) l’ús de locals o edificis.
(l) obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 30.
(m) aprovar els reglaments de règim intern i donar-ne compte a l’Assemblea General.
(n) resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.
(o) qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
(p) establir els drets específics i obligacions dels membres corporatius i estudiants o residents.

Article 17

17.1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel secretari en nom del president o la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no podrà ser inferior a tres vegades l’any.
17.2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un mínim de cinc dels membres que la componen.
17.3. Les reunions de la Junta Directiva es poden dur a terme per mitjà de videoconferència o altres sistemes de comunicació telemàtica. En aquests casos, ha de quedar sempre garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat dels assistents d’intervenir oralment en les deliberacions i l’emissió de vot. S’entén que les sessions celebrades per videoconferència o altres sistemes de comunicació telemàtica se celebren en el lloc on es troba la persona que les presideix.

Article 18

18.1. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i ha un quòrum de la meitat més un.
18.2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi serà necessària sempre.
18.3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.
18.4. A proposta del president de l’associació o de dos terços dels membres de la Junta Directiva, es poden adoptar acords sense reunió de manera excepcional mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de l’Associació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.”

Article 19

19.1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
19.2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que la Junta els confiï amb les facultats que els cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president i el vice-president de l’associació

Article 21

21.1. El president de l’associació també serà president de la Junta Directiva.
21.2. Són pròpies del president les funcions següents:
(a) la direcció i representació legal de l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
(b) la presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
(c) emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
(d) establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
(e) visar les actes i els certificats confeccionats per el secretari de l’associació.
(f) les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

21.3. El president serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 22

El tresorer tindrà com a funcions:
(a) la custòdia i el control dels recursos de l’associació.
(b) l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
(c) portar un llibre de caixa.
(d) signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
(e) pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d’ésser visades prèviament pel president.
(f) ingressar el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
(g) redactar la memòria anual de tresoreria.

Article 23

El secretari tindrà com a funcions:
(a) custodiar la documentació de l’associació.
(b) convocar en nom del president l’Assemblea General i la Junta Directiva.
(c) aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
(d) redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar.
(e) portar el llibre de registre de membres.

Capítol VII. Els comitès, les comissions i els grups de treball

Article 24

24.1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantejaran els membres de l’associació que vulguin formar-lo, que n’assabentaran la Junta Directiva i explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme.
24.2. La Junta Directiva n’aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de més 2/3 parts de la Junta Directiva. La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diferents comissions o grups de treball. Un cop a l’any l’encarregat presentarà a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

El pressupost de l’associació serà elaborat per la Junta Directiva i aprovat per l’Assemblea General per a cada exercici.

Article 27

Els recursos econòmics de l’associació es nodriran de:
(a) les quotes que fixi l’Assemblea General per als seus membres.
(b) les subvencions oficials i particulars.
(c) les donacions, herències o llegats.
(d) les rendes del patrimoni propi.
(e) d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 28

Els membres numeraris de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General podrà establir quotes periòdiques mensuals – que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 29

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 30

30.1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi figuraran les signatures del president, el vice-president, el tresorer i el secretari.
30.2. Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. La dissolució

Article 31

L’associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Article 32

32.1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
32.2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho consideri necessari.
32.3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
32.4. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de les Ciències de Laboratori Clínic.
32.5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

DILIGÈNCIA.- Que estenc jo, la Secretària de la Junta Directiva, per fer constar que la que consta a les anteriors 9 pàgines és l'actual i vigent versió dels estatuts de l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, resultant de les últimes modificacions acordades en Assemblea General d'associats celebrada a data 9 de març de 2018.

A Barcelona, a 16 d’abril de 2018.

 

Vist, i plau

La Presidenta                                                                                   La secretària

Roser Ferrer Costa                                                                          Glòria Padrós Soler