Presentació

L’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (d’ara endavant l’ACCLC) és una associació científica i professional relacionada amb totes les disciplines i especialitats sanitàries que constitueixen les ciències de laboratori clínic: la bioquímica, la citogenètica, la genètica molecular, l’hemostasiologia, la immunologia, la microbiologia i la parasitologia clíniques, des del punt de vista de les disciplines, i les Anàlisis clíniques, la Bioquímica clínica, la Genètica, la Immunologia i la Microbiologia i Parasitologia, des del punt de vista de les especialitats de les ciències de la salut. Des del punt de vista de la procedència acadèmica del seus membres, l’ACCLC està constituïda per doctors o llicenciats en biologia, bioquímica, farmàcia, medicina i química.

L’ACCLC va ser oficialment acceptada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en 1995 com una associació científica i professional.  Actualment, l’ACCLC està vinculada a l’Institut d’Estudis Catalans i està  representada al Consell Assessor de Laboratoris Clínics del Departament de Salut, i als tribunals de l’Institut Català de la Salut per a la provisió de places de facultatiu especialista.

La nostra missió

La missió de l’ACCLC és agrupar un conjunt de professionals del laboratori clínic de les terres de llengua i cultura catalanes amb la finalitat d’establir un espai d’interrelació, debat i reflexió sobre un seguit d’interessos comuns que abasten la formació professional, la promoció i la difusió d’activitats relacionades amb les ciències de laboratori clínic. Entre aquests interessos destaquen: la recerca, l’educació, l’organització de congressos i reunions científiques, la preparació de documents normatius destinats a millorar la qualitat dels laboratoris clínics i la seva harmonització, l’assessorament als estaments públics, la promoció de les relacions científiques amb altres professions sanitàries i la preocupació pel present i el futur dels professionals del laboratori clínic.

La nostra visió

La visió de l’ACCLC és ser la referència en l’àmbit de les ciències de laboratori clínic al nostre país, al mateix temps que ser reconeguda, per l’Administració sanitària, la resta de professionals sanitaris i la societat en general pel seu compromís científic i docent.

Els nostres valors

Els valors de l’ACCLC són:

  • la presa de decisions per consens,
  • l’adhesió a les recomanacions de les institucions científiques internacionals,
  • la multidisciplinarietat,
  • l’objectivitat científica, i
  • el compromís amb la llengua catalana.