Darrers articles

Resultats inversemblants i la norma ISO 15189

Volum: Vol. 07 Any: 2006

La norma UNE-EN ISO 15189:2003 per a l’acreditació del laboratori clínic, en el punt (m) de l’apartat 5.5.3, exigeix que en la descripció dels procediments de mesura de les magnituds biològiques consti l’interval dels resultats possibles de l’anàlisi practicada (“reportable interval of patient examination results” en l’original anglès). La utilitat d’aquest interval es dedueix del punt B.5.6 de l’annex B d’aquesta norma, que diu: “totes les dades introduïdes [al sistema d’informació] s’haurien de verificar respecte a un interval de valors predefinits per a una anàlisi concreta, per detectar resultats absurds o impossibles abans de l’acceptació final i creació de l’informe de laboratori pel sistema informàtic”. La norma, però, no defineix resultat impossible o resultat absurd.

Autors: M. E. Pérez Contreras


Guia per al control intern de la qualitat de la mesura de magnituds biològiques utilitzant materials de control

Volum: Vol. 07 Any: 2006

La norma ISO 15189:2003 dedica diversos apartats a la garantia de la qualitat metrològica i a la necessitat d’uns requisits metrològics predefinits per poder validar els procediments de mesura.
Però, com es habitual en aquests tipus de documents, la norma ISO 15189:2003 no dona detalls sobre els requisits metrològics (analítics) o del control intern de la qualitat. Per aquesta raó, el Comitè Tècnic de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic ha elaborat aquesta guia que pot ajudar a satisfer els requisits esmentats. A més, la informació continguda en aquesta guia, satisfà amb escreix les exigències de l’actual decret d’autorització administrativa dels laboratoris clínics i probablement serà d’utilitat per assolir les exigències de la futura actualització d’aquest decret

Autors: D. Dot i Bach, F. Canalias Reverter, J. Batista Castellví, J. Miró i Balagué, M. Martínez Casademont, X. Fuentes Arderiu


Criteris per establir el contingut dels catàlegs de prestacions dels laboratoris clínics hospitalaris

Volum: Vol. 07 Any: 2006

Un laboratori clínic hospitalari ha d’oferir en el seu catàleg de prestacions les anàlisis que per raons epidemiològiques siguin les més apropiades per als interessos de la població atesa i del propi hospital, però la realització d’aquestes anàlisis ha de ser eficient i ha d’assegurar resultats de qualitat. Per tant, a part de les raons epidemiològiques, a l’hora d’establir el catàleg de prestacions també s’han de tenir en compte altres aspectes, com ara els qualitològics, econòmics i, fins i tot, de prestigi institucional.

Autors: À. Vilanova Navarro, J. Miró i Balagué, J. Zaragoza López, M. Martínez Casademont, M.C. Pastor Ferrer, M.J. Castiñeiras Lacambra


Actes del Club de Gestió:”Avantatges i inconvenients d’utilitzar un sol proveïdor o diversos proveïdors de sistemes analítics” i “Control dels temps de lliurament de resultats intra i extra laboratori”

Volum: Vol. 07 Any: 2006

El dia 7 de Juny van tenir lloc a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona els debats següents:
“Avantatges i inconvenients d’utilitzar un sol proveïdor o diversos proveïdors de sistemes analítics” conduït per Josep Maria Prat Cuffí, Cap de Servei de l’Àrea de Laboratoris, Hospital de Palamós.
“Control dels temps de lliurament de resultats intra i extra laboratori” conduït per Josep Maria Gelabert i Orench, Director Tècnic del Consorci Laboratori Intercomarcal (CLI), Hospital de Sant Camil, Sant Pere de Ribes.

Autors: M. Dolors Fernández Delclós


Actes del Club de Gestió: “Qualitat, productivitat i recursos: indicadors de gestió i personal recomanat en un laboratori competitiu” i “Funcions dels facultatius en l’organització del laboratori”

Volum: Vol. 07 Any: 2006

El dia 5 d’abril van tenir lloc a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona els debats següents:
“Qualitat, productivitat i recursos: indicadors de gestió i personal recomanat en un laboratori competitiu” conduït per Guillermina Barberà i Salvà, directora del SAP laboratoris (Institut Català de la Salut), gerent del Consorci de Laboratori Intercomarcal (CLI) i Màrius Calvet i Navarro, adjunt del SAP laboratoris (Institut Català de la Salut), director executiu del Consorci de Laboratori Intercomarcal (CLI).
“Funcions dels facultatius en l’organització del laboratori” conduït per Josep Maria Queraltó i Companyó, cap de secció, servei de Bioquímica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Autors: M. Dolors Fernández Delclós


Guia per satisfer els requisits de la norma ISO 15189:2003 relacionats amb la consultoria semiològica

Volum: Vol. 07 Any: 2006

Les activitats relacionades amb la interpretació de resultats, conegudes com activitats semiològiques, conjuntament amb les activitats analítiques, són la raó de ser dels laboratoris clínics. No obstant, existeix una certa controvèrsia sobre quan en quins casos i com s’haurien de dur a terme les activitats semiològiques, especialment pel que fa a la inclusió de comentaris interpretatius en els informes de laboratori clínic

Autors: F. Prats i Buforn, J. Miró i Balagué, J.R. Duran i Suárez, L. Juan Pereira, M.L. Granada i Ybern, N. Miserachs i Busqué, R. López Martínez, V. Álvarez i Funes, X. Fuentes Arderiu


A propòsit dels comentaris interpretatius

Volum: Vol. 07 Any: 2006

Els avenços de les tècniques analítiques, l’automatització i la informàtica han generat un increment de l’activitat productiva del laboratori clínic. Aquestes millores repercuteixen en l’augment de la qualitat analítica dels resultats, en la disminució del temps de lliurament dels informes i en la capacitat de respondre fàcilment a la gran demanda de serveis diagnòstics. Però l’increment de la productivitat no ha anat acompanyat d’un augment significatiu en la capacitat de la professió mèdica per utilitzar de forma efectiva la informació rebuda. Des de fa més d’una dècada han aparegut diverses publicacions que emfatitzen la necessitat de reforçar la contribució del laboratori clínic a l’ús més eficient de la informació produïda.

Autors: M.I. Martí i Marcet, N. Miserachs i Busqué, R. López Martínez


Ciència en català: una perspectiva

Volum: Vol. 07 Any: 2006

Les preguntes que ens plantegem ens van fent a la seva mesura: profunditat o superficialitat, ambició o renúncia, desvetllament o rutina, iniciativa o inèrcia. Algunes d’elles són prèvies al llenguatge: una combinatòria primordial d’objectes que reclama una acció que els faci confluir en la novetat i la incertesa. Però la majoria de les preguntes no comencen a ser fructíferes fins que són formulades en paraules concretes i precises.

Autors: D. Jou Mirabent