Darrers articles

Anunci del projecte de Llibre Blanc de l’ACCLC sobre el laboratori clínic a Catalunya

Volum: Vol. 05 Any: 2004

Quan un conjunt de persones s’associen amb una finalitat determinada cal esperar que tinguin una visió col·lectiva de les qüestions relacionades amb la finalitat amb la que s’han associat. Això no vol dir que tothom hagi de tenir la mateixa opinió sobre els diferents assumptes que els afecten, però si que ha d’haver-hi una opinió col·lectiva amb la que la majoria hi estigui d’acord. En conseqüència, és pertinent i fins i tot desitjable, que les organitzacions tinguin el seu punt de vista sobre els principals reptes que els afecten. I no solament això, si no que en la mesura que puguin fer-ho, intentin influir per tal que els seus plantejaments es converteixin en realitats.

Autors: J. Miró i Balagué


La recerca en ciències de laboratori clínic a Catalunya

Volum: Vol. 05 Any: 2004

Malgrat la seva importància política i econòmica, és difícil trobar publicacions sobre estudis de producció científica en l’àmbit de les ciències de laboratori clínic. Aquest tipus d’estudis són útils per conèixer la productivitat de la recerca en diversos territoris o institucions i poder establir plans de recerca, preparar pressupostos, etc. En els estudis de producció científica s’han d’identificar i comptabilitzar els articles d’un àmbit de la ciència o la tecnologia determinat que es publiquen en les revistes científiques. Depenent de l’àmbit que s’estudia aquesta feina moltes vegades no és gens fàcil, com és el cas de l’àmbit de les ciències de laboratori clínic. Els treballs de recerca pertanyents a les ciències de laboratori clínic no només es troben en les revistes pròpies d’aquest àmbit, sinó que les revistes de química analítica, les revistes mèdiques generals i les revistes d’especialitats mèdiques o quirúrgiques també contenen articles de recerca en ciències de laboratori clínic, però és molt difícil identificar-los inequívocament amb les eines de cerca electrònica disponibles.

Autors: M.J. Castiñeiras Lacambra, X. Fuentes Arderiu


Propietats i unitats en les ciències de laboratori clínic Part XVIII. Propietats i unitats en biologia molecular clínica

Volum: Vol. 05 Any: 2004

Aquest document introdueix el concepte de propietat en el camp de la biologia molecular per a la presentació dels resultats de les investigacions dels gens i mutacions en el laboratori clínic. Segueix les recomanacions sistemàtiques de la IUPAC/IFCC i intenta crear una base comuna per a la comunicació entre les ciències de laboratori clínic, el clínic i les àrees de coneixement de la biologia molecular.

Autors: A. Blanco Font, Bianca Zingales, Christine Mannhalter, Henrik Olesen, Ivan Bruunshuus, Kim Varming, P. Alía Ramos, Pedro Soares de Araujo, Stig Bojesen, X. Fuentes Arderiu


Consideracions sobre la utilitat diagnòstica dels marcadors tumorals

Volum: Vol. 05 Any: 2004

Els marcadors tumorals són substàncies produïdes per les cèl·lules tumorals, o en estreta relació amb el seu desenvolupament, que ens ofereixen, mitjançant la mesura de la seva concentració en el plasma o altres líquids biològics, informació d’interès clínic en l’avaluació dels malalts amb càncer. No són tanmateix substàncies específiques de càncer, sinó que també són produïdes per les cèl·lules normals. Per tant, les persones sanes tenen en el plasma certes concentracions de la majoria dels marcadors tumorals que han de ser considerades com fisiològiques. Preferentment, les concentracions dels marcadors tumorals s’utilitzen una vegada el tumor ja ha estat diagnosticat per efectuar el diagnòstic precoç de la recidiva i per monitoritzar la resposta al tractament. La utilitat diagnòstica de les concentracions dels marcadors tumorals tan sols ha estat definida sense que hi hagi unanimitat per a alguns tumors

Autors: A. Bedós Balsach, J. Trapé Pujol, L. Juan Pereira, M. Alsina Donadeu, X. Filella Pla


Avaluació de la competència professional en anàlisis clíniques. Presentació de la prova pilot d’un projecte d’avaluació objectiva i estructurada

Volum: Vol. 05 Any: 2004

Els sistemes sanitaris, com empreses que presten serveis a la població, fan un ús intensiu de recursos humans altament qualificats.
La qualitat d’aquests serveis només es pot assegurar si els professionals que hi treballen són prou competents.
L’avaluació de la competència professional hauria de ser, per tant, un objectiu de totes les institucions implicades en el sistema sanitari, incloses les pròpies associacions de professionals.
Per aquest motiu, està augmentant el nombre de països on l’avaluació de professionals es considera necessària i així veiem com s’estan incorporant al nostre llenguatge nous conceptes com certificació, recertificació, acreditació o avaluació de la competència.

Autors: C. Blay-Pueyo


Viatjar amb les tecnologies de la comunicació en l’espai i el temps i la vida quotidiana: una exploració del seu impacte

Volum: Vol. 05 Any: 2004

Viatjar és desplaçar-se a través del temps i l’espai i cada jornada és una experiència en l’espai/temps que porta a diferents cultures i èpoques. Aquest article tracta de l’home en moviment, a través del temps i l’espai, a través el significat de l’existència humana, Al cap i a la fi el temps és el fonament de la història sense el qual no existiria ni el passat, ni el futur, ni el present. Sense el temps el pensament i l’acció humana no hi serien. El temps és l’essència del significat; l’espai, per altre cantó, és l’essència de la realitat. Degut a què el nostre entorn social i biològic determina la nostra existència, sense espai no hi ha vida. L’absència d’espai també exclou sorpreses perquè no hi ha res a descobrir en el buit. Per això, l’espai i el temps determinen la nostra posició en l’univers. Per entendre-ho només cal imaginar ser el primer home en el món, sense pares, sense història, sense futur o marc de referència, ple de dubtes, en resum, sense un lloc en el temps i l’espai.

Autors: Jean Claude Burgelman