Darrers articles

Recomanacions sobre les anàlisis clíniques prop del pacient

Volum: Vol. 03 Any: 2002

Les anàlisis clíniques prop del pacient són les realitzades per personal sanitari no especialitzat en cap de les branques de les ciències de laboratori clínic, immediatament després d’obtenir la mostra, en institucions sanitàries fora de l’espai específicament definit com a laboratori clínic. En contextos particulars de les ciències de laboratori clínic, el terme anàlisis clíniques pot ser substituït per
anàlisis bioquímiques, anàlisis hematològiques, anàlisis immunològiques o anàlisis microbiològiques.

Autors: D. Dot i Bach, J. Nicolau Costa


Diccionari de gestió del laboratori clínic

Volum: Vol. 03 Any: 2002

La direcció del laboratori clínic requereix el coneixement i l’aplicació de conceptes relacionats amb l’economia, l’administració empresarial, el lideratge de recursos humans i la qualitologia. Aquestes disciplines s’han desenvolupat mitjançant la concreció d’idees que han originat una terminologia pròpia, moltes vegades allunyada de la que dominen els professionals de les ciències de laboratori clínic. Cal tenir present que els nous termes s’han anat forjant en anglès i moltes vegades per comoditat o esnobisme s’han incorporat com a estrangerismes a altres idiomes, entreells el català.

Autors: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, J. Ignasi Hornos Vila, J. Miró i Balagué, J. Nicolau Costa, M. Fusté i Ventosa, X. Fuentes Arderiu


Situació del laboratori clínic en el món occidental (I)

Volum: Vol. 03 Any: 2002

La situació del laboratori clínic en el món occidental és analitzada des de diferents punts de vista:
Segons els models de sistema de salut adoptats a cada país
Segons la formació acadèmica dels facultatius del laboratori clínic
Segons les característiques comunes del laboratori clínic
Segons les característiques més diferents del laboratori clínic

Autors: J. Ignasi Hornos Vila


Noves recomanacions del National Cholesterol Education Program. Conseqüències en el laboratori clínic

Volum: Vol. 03 Any: 2002

El maig de 2001, el National Cholesterol Education Program dels EUA (NCEP) va publicar unes noves recomanacions (ATP III o Adult Treatment Panel III) (1) per a la prevenció i el tractament de pacients amb una concentració elevada de colesterol en el plasma. Aquestes recomanacions estan basades en evidències científiques acumulades durant els darrers anys sobre la implicació de les lipoproteïnes i altres factors de risc en el desenvolupament de la malaltia cardiovascular.

Autors: E. Zapico Muñiz, J. Ordóñez Llanos, Ò. Jorba Castany


Recomanacions de l’Acadèmia Nacional de Bioquímica Clínica dels Estats Units d’Amèrica per al diagnòstic i seguiment de les malalties hepàtiques

Volum: Vol. 03 Any: 2002

L’Acadèmia Nacional de Bioquímica Clínica dels Estats Units d’Amèrica (NACB) va publicar l’any 2000 una sèrie de recomanacions (1, 2) per al diagnòstic i seguiment de les malalties hepàtiques, que van sorgir del treball conjunt d’un comitè d’experts de la NACB i el Comitè de Guies de Pràctica de l’Associació Americana per l’Estudi de les Malalties Hepàtiques (AASLD).
Aquesta associació, amb la finalitat de valorar la qualitat de les recomanacions, a cadascuna li va assignar un número (del I al III) segons la qualitat de l’evidència científica en què es fonamenta i una lletra (B o E) en funció dels beneficis que aquesta recomanació aporta. Les categories que valoren la qualitat de l’evidència científica de les recomanacions es van definir de la forma següent:

Autors: P. Calzada Lladó


Requisits qualitològics de competència per als laboratoris clínics

Volum: Vol. 03 Any: 2002

Durant el proper any molts dels laboratoris clínics d’arreu del mon tindran una norma de la Organització Internacional de Normalització (ISO) (desenvolupada en paral·lel pel Comitè Europeu de Normalització (CEN)) per ajudar a millorar la qualitat dels exàmens dels pacients: ISO/DIS 15189, Laboratoris clínics — Requisits particulars per a la qualitat i la competència, preparada pel Comitè
Tècnic 212 Laboratori clínic i sistemes diagnòstics in vitro de la ISO (ISO/TC 212) La norma combina conceptes de la ISO 9001:2000, Gestió dels sistemes qualitològics — Requisits. També es basa en la ISO/IEC 17025:1999, Requisits generals per la competència dels laboratoris de calibratge i assaig, una norma utilitzada en l’acreditació de tots els tipus de laboratori. Aquest èmfasi en els
requisits de competència, fa que la ISO/DIS 15189 pugui ser utilitzada pels organismes governamentals i les organitzacions professionals per a l’acreditació dels laboratoris clínics.

Autors: David Patrick Kelly, Klaus E. Stinshoff


Recomanacions de la Societat Americana d’Oncologia Clínica sobre l’ús de diversos marcadors tumorals en el càncer colorectal i de mama

Volum: Vol. 03 Any: 2002

Establir la utilitat de la mesura de marcadors tumorals en la teràpia contra el càncer, és avui dia, un objectiu important del laboratori clínic, així com determinar les bases del seu valor pronòstic. El metge clínic necessita que el laboratori desenvolupi eines útils per al seguiment del tractament del càncer, ja que està en dubte el benefici que pugui obtenir-se de la determinació de l’augment d’un marcador tumoral després de la teràpia primària i la prescripció d’una teràpia secundaria. Fins ara els marcadors tumorals s’han utilitzat sense estar consensuat el seu ús, i sense tenir bases clares sobre la disponibilitat dels marcadors tumorals respecte la seva utilitat clínica. En cap dels casos es recomana la determinació dels marcadors tumorals en sèrum, plasma o altres líquids biològics com a única eina pel diagnòstic de neoplàsies, però la història d’una neoplàsia no finalitza amb el diagnòstic d’aquesta, sinó tot el contrari, s’inicia una etapa en la que és necessària la màxima informació possible sobre
el pronòstic, tipus de teràpia, control evolutiu, control de l’eficiència del tractament, etc., on els marcadors tumorals poden tenir un paper important.

Autors: M. J. Castro Castro