Darrers articles

Resum de la sisena sessió del IV Curs d’actualització en ciències de Laboratori Clínic: “Gestió del risc”

Volum: Vol. 17 Any: 2016

El 20 d’abril de 2016 va tenir lloc, a la seu del Col•legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, la sisena sessió del IV Curs d’actualització en ciències de Laboratori Clínic: “Gestió del risc” impartida per Aurora Blanco Font, Laboratori d’Urgències, Laboratori Clínic, Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat.

Autors: A. Blanco Font


Anàlisi genètica de l’enzim tiopurina S-metiltransferasa (TPMT)

Volum: Vol. 17 Any: 2016

Els fàrmacs anàlegs de les purines –azatioprina, mercaptopurina i tioguanina– són profàrmacs que s’inactiven a través de l’enzim tiopurina S-metiltransferasa (altrament anomenat TPMT, mercaptopurina metiltransferasa, tiopurina metiltransferasa o 6-tiopurina transmetilasa). Majoritàriament, els pacients presenten una activitat normal d’aquest enzim, però en aproximadament un 11 % dels casos, aquesta activitat és intermèdia o fins i tot deficient. Els pacients que tenen una activitat reduïda o inexistent de TPMT i que es tracten amb les dosis estàndards dels fàrmacs anàlegs de purines tenen un elevat risc de patir reaccions adverses greus. Per aquest motiu, les fitxes tècniques d’aquests fàrmacs inclouen la necessitat d’informar de l’activitat de l’enzim abans de la prescripció, per tal d’ajustar la dosi o bé canviar d’estratègia terapèutica.

Autors: A. Padró Miquel, B. Candás Estébanez, B. Fernández Cidón, M. Carrattini, P. Alía Ramos, R. Rigo Bonnin


Coriogonadotropina: una hormona complexa i polifacètica

Volum: Vol. 17 Any: 2016

La coriogonadotropina (d’ara endavant hCG) pertany a la família d’hormones glicoprotèiques juntament amb la lutropina (LH), la fol·litropina (FSH) i la tirotropina (TSH). Totes són molècules heterodimèriques que consten d’una subunitat α comuna i una subunitat β que és la que els hi confereix la seva distinta activitat biològica. Les subunitats β de la LH (LHβ) i l’hCG (hCGβ) mostren una homologia de més del 85 %. L’hCGβ però, conté una regió carboxílica terminal, corresponent als aminoàcids 113 a 145, que no està present en la LHβ. Aquesta zona es denomina regió CTP (acrònim de l’anglès C-terminal peptide) o hCGβCTP i és, per tant, específica de l’hCGβ.

Autors: C. Colomé Mallolas, J. M. Augé Fradera, J. Trapé Pujol, M. de Ramon Amat, M.L. Granada Ybern, X. Filella Pla


Una aproximació a Edward O. Wilson

Volum: Vol. 17 Any: 2016

La teoria de l’evolució per selecció natural explica la variació dels trets anatòmics i fisiològics, però tracta també de les interaccions entre els éssers humans, com l’agressió, l’altruisme o el sentiment de pertinença a un grup. Edward O. Wilson en fa una revisió a Sociobiology, the new synthesis (1), publicat el 1975, la qual cosa és l’objecte d’aquest article.

Autors: J. Nicolau Costa


Estudi de verificació del sistema de mesura Acquity UPLC-FLR per al mesurament simultani de la concentració de substància de difosfat de tiamina i 5′-fosfat de piridoxal en la sang

Volum: Vol. 17 Any: 2016

La tiamina, també coneguda amb el nom no recomanat vitamina B1, és una vitamina hidrosoluble essencial que conté dos anells heterocíclics (una pirimidina i un tiazol) units entre sí mitjançant un grup metilè i un àtom de nitrogen quaternari.
El terme vitamina B6 inclou sis vitamines hidrosolubles, tres derivades de la piridina: piridoxina, piridoxamina y piridoxal i els seus èsters fosforilats: 5′-fostat de piridoxina, 5′-fostat de piridoxamina i 5′-fostat de piridoxal.

Autors: P. Alía Ramos, R. Rigo Bonnin