Darrers articles

Utilitat dels principals marcadors tumorals en el diagnòstic, pronòstic i seguiment del càncer de colon i recte

Volum: Vol. 11 Any: 2010

El càncer de colon i recte s’ha convertit els últims anys en un dels principals problemes de salut pública al nostre país. Aquest fet és degut a la seva elevada prevalença i al seu bon pronòstic, quan el diagnòstic es realitza durant etapes inicials de la malaltia, la qual cosa impulsa la recerca de noves magnituds biològiques i tecnologies que facin possible el diagnòstic precoç. Cada any són diagnosticats al voltant de 4000 casos nous a Catalunya i es produeixen unes 1900 morts per aquesta malaltia. La supervivència als 5 anys es troba al voltant del 50%.

Autors: G. Solé Enrech


Estimació dels límits d’inversemblança

Volum: Vol. 11 Any: 2010

Segons la norma ISO 15189:2007, per a l’acreditació d’un laboratori clínic és necessària la descripció de l’interval de resultats possibles per a cadascuna de les magnituds biològiques que s’hi mesuren. D’aquesta manera, serà fàcilment detectat qualsevol resultat que tingui una probabilitat ínfima de correspondre a un pacient, o el que és el mateix, qualsevol resultat inversemblant.

Autors: G. Solé Enrech, X. Fuentes Arderiu


Augments de la concentració de marcadors tumorals en el plasma en absència de neoplàsia

Volum: Vol. 11 Any: 2010

Els marcadors tumorals són un grup molt heterogeni de molècules, que generalment es troben en concentracions molt petites en el plasma dels individus sans. En malalts amb càncer, la seva concentració en el plasma augmenta per diferents raons que impliquen un major recanvi cel·lular, l’alliberament per necrosi de la cèl·lula o la sobreexpressió i secreció de determinades proteïnes.
Igualment, en certs casos, les cèl·lules neoplàsiques poden induir la síntesi de marcadors tumorals per part d’altres cèl·lules. La concentració dels marcadors tumorals en el plasma, o en altres líquids biològics, pot ser utilitzada en el cribratge, diagnòstic i pronòstic del càncer, encara que el seu valor semiològic principal rau en el seguiment dels malalts ja diagnosticats, amb la finalitat de monitoritzar el tractament i de diagnosticar precoçment l’aparició d’una recidiva del tumor.

Autors: J. Trapé Pujol, L. Juan Pereira, M. Alsina Donadeu, M.A Bosch Ferrer, R. Rigo Bonnin, X. Filella Pla


Guia per a la verificació dels sistemes de mesura de magnituds biològiques ordinals per a l’acreditació segons la norma ISO 15189

Volum: Vol. 11 Any: 2010

Tal com s’anuncia en un article anterior dedicat als sistemes de mesura de magnituds corresponents a valors racionals o diferencials, la norma ISO 15189 estableix que el laboratori clínic només podrà emprar procediments validats, de manera que les validacions siguin tan exhaustives com calgui per tal que es garanteixin les necessitats de cada cas. Aquesta norma també exigeix que el laboratori tingui la responsabilitat que els equipaments siguin els apropiats per a la funció que tenen encomanada. Uns dels equipaments són els sistemes de mesura de magnituds ordinals, que poden incloure instruments, reactius, materials de referència i d’altres materials fungibles.

Autors: A. Jardi Baiges, À. Vilanova Navarro, J. Miró i Balagué, M. Martínez Casademont, M.C. Pastor Ferrer, M.J. Castiñeiras Lacambra, X. Fuentes Arderiu


Consideracions tècniques sobre els laboratoris clínics públics de Catalunya

Volum: Vol. 11 Any: 2010

Amb la publicació l’any 1995 del Decret 76/1995 es va fer un pas endavant per a la millora dels laboratoris clínics catalans. Fa tres anys aquest decret va ser revisat i se’n va preparar un de nou que inclou els avenços científics i tecnològics que s’han produït en el camp de les ciències de laboratori clínic; aquest nou decret, però, està pendent de ser publicat.

Autors: A. Jardi Baiges, À. Vilanova Navarro, G. Trujillo Isern, J. Miró i Balagué, M. Martínez Casademont, M.C. Pastor Ferrer, M.J. Castiñeiras Lacambra, X. Fuentes Arderiu


El consens en el laboratori clínic

Volum: Vol. 11 Any: 2010

L’evolució del discurs del pensament dins l’àmbit de les ciències de la salut ha portat, des d’una posició on l’activitat era contemplada com “una ciència i un art”, on hi havia primacia d’una “llibertat de càtedra” que, de vegades, transcendia l’activitat docent per ser aplicada també a l’àmbit assistencial, a una posició on s’accepta tàcitament que, si hi ha una opció millor que les altres, aquesta ha de ser la que s’apliqui de forma sistemàtica a la major part possible dels pacients.

Autors: A. Blanco Font


El control intern de la qualitat

Volum: Vol. 11 Any: 2010

Com a cap d’un laboratori clínic compleixes escrupolosament les directrius governamentals [a França, la Guide de bonne exécution des analyses]. Has promogut la formació per a la millora de la qualitat. Has redactat munts d’instruccions de treball. Has invertit una petita fortuna en el registre de les temperatures de les neveres. T’has preocupat per la traçabilitat en el teu laboratori fins al punt que podríes saber qui va passar un plomall pel teu despatx fa tres anys. Les característiques metrològiques de les pipetes, dels termòmetres, de les balances, dels cronòmetres i dels regles graduats ja no et són cap secret. Tots els teus sistemes de mesura poden traçar-se a patrons de mesura internacionals. Les dates de caducitat es gestionen a temps real. Has contractat un expert en qualitologia a jornada completa que aclapara la teva clientela amb enquestes de satisfacció. Has aconseguit, sens dubte, una acreditació amb les felicitacions del jurat…

Autors: Philippe Marquis


Descripció de les variacions de seqüència en genètica molecular

Volum: Vol. 11 Any: 2010

És imprescindible que la comunitat científica arribi a acords internacionals per tal de promoure una comunicació clara i plenament informativa que no estigui subjecte a males interpretacions degudes a falta de claredat o a traduccions lingüístiques poc apropiades. Aquesta problemàtica encara es fa més accentuada pel que fa al camp de la genètica molecular, donada la ingent quantitat de variacions de seqüència descrites fins al moment en el DNA, i el ritme vertiginós de nous descobriments.

Autors: A. Padró Miquel, B. Candás Estébanez