Darrers articles

Vocabulari internacional de metrologia. Conceptes fonamentals i generals i termes associats

Volum: Vol. 10 Any: 2009

Aquest document ha estat elaborat pel Grup de Treball 2 del Comitè Comú per a les Guies
en Metrologia (JCGM/WG 2). Els drets d’autor d’aquest document són propietat conjunta de les organitzacions membres del Comitè Comú per a les Guies en Metrologia: l’Oficina Internacional de Pesos i Mesures (BIPM), la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC), la Federació Internacional de Química Clínica i Ciències de Laboratori Clínic (IFCC), la Cooperació Internacional per a l’Acreditació de Laboratoris (ILAC), l’Organització Internacional per a la Normalització (ISO), la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC), la Unió Internacional de Física Pura i Aplicada (IUPAP) i l’Organització Internacional de Metrologia Legal (OIML).

Autors: Grup de treball 2 del Comitè Conjunt per a les Guies en Metrologia


Guia per a la verificació dels sistemes de mesura de magnituds biològiques per a l’acreditació segons la norma ISO 15189

Volum: Vol. 10 Any: 2009

La norma ISO 15189 estableix que el laboratori clínic només podrà emprar procediments validats, de manera que les validacions siguin tan exhaustives com calgui per tal que es garanteixin les necessitats de cada cas.

Autors: A. Jardi Baiges, À. Vilanova Navarro, B. Pérez Remón, J. Miró i Balagué, M. Martínez Casademont, M.C. Pastor Ferrer, P. Planells Torres, X. Fuentes Arderiu


La certificació i l’acreditació als laboratoris clínics públics de Catalunya

Volum: Vol. 10 Any: 2009

De manera tradicional els sistemes sanitaris s’havien centrat en el duet atenció sanitària/qualitat tècnica, i havien considerat com un tema poc important qualsevol altre aspecte que no tingués a veure amb la pròpia pràctica de l’exercici clínic.
Però aquesta percepció ha anat canviant de manera important al llarg de la darrera dècada. La voluntat dels treballadors de la sanitat i les demandes dels ciutadans van generar un moviment cap a nous models de gestió i de qualitat assistencial. Aquests nous models es van iniciar als anomenats serveis centrals, i a Catalunya els laboratoris clínics van ser, i són encara, la punta de llança del seu desenvolupament.

Autors: F. Canalias Reverter, R. Medina Burrull


Significació de la troponina en el diagnòstic de l’infart agut de miocardi

Volum: Vol. 10 Any: 2009

La contribució del laboratori clínic al diagnòstic de l’infart agut de miocardi s’ha vist incrementada de forma progressiva fins a adquirir el paper fonamental que té en l’actualitat. Els primers marcadors bioquímics de necrosi cardíaca usats en el diagnòstic de l’infart agut de miocardi van ser les concentracions catalítiques d’aspartat-aminotransferasa, creatinina-cinasa i lactatdeshidrogenasa en el plasma o el sèrum.

Autors: G. Casals Mercadal, X. Filella Pla


Informe del V Simpòsium Europeu sobre El Laboratori Clínic i la Indústria del diagnòstic in vitro: “Estandardització i Marcadors Tumorals”

Volum: Vol. 10 Any: 2009

Biennalment, l’Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic (ACCLC) organitza un Simpòsium Europeu que, amb la denominació genèrica “El Laboratori Clínic i la Indústria del Diagnòstic in vitro”, té per objectiu oferir una plataforma de diàleg sobre les diferents activitats del laboratori clínic, amb presència tant de professionals del laboratori clínic com de representants de la indústria del diagnòstic in vitro. La primera edició del simpòsium, celebrada l’any 2001, es va centrar en la certificació i acreditació dels laboratoris clínics en el marc legal constituït per les directives europees sobre el diagnòstic in vitro. En el segon simpòsium, organitzat l’any 2003, es va debatre sobre els valors de referència fisiològics en el marc de la normativa europea. La tercera edició del simpòsium, corresponent a l’any 2005, va estar dedicada a reflexionar sobre els beneficis qualitològics i organitzatius de l’automatització de la fase preanalítica. L’any 2007, la quarta edició del simpòsium va tractar sobre el present i el futur previsible de la informàtica aplicada al laboratori clínic.

Autors: J. Ll. Bedini Chesa, J. Miró i Balagué, M.A Bosch Ferrer, X. Filella Pla


Nanotecnologia i diagnòstic in vitro

Volum: Vol. 10 Any: 2009

Nanotecnologia és la creació i utilització de materials, aparells, i sistemes a través del control de material en escala nanomètrica (1 nanometre = 10-9 metres). Les diverses nanotecnologies i les seves aplicacions en ciències de la vida es descriuen en detall en diversos llibres i revistes, incloses les de divulgació, sota el nom de nanobiotecnologia.

Autors: Arben Merkoçi


Canvis en la versió del 2008 de la norma UNE-EN ISO 9001: repercussió en els laboratoris clínics

Volum: Vol. 10 Any: 2009

Al novembre de 2008, s’ha editat una nova versió de la UNE-EN ISO 9001, norma per la qual estan certificats una part important dels laboratoris clínics de Catalunya. Això no és un cas particular, donat que aquest tipus de normes estan sotmeses a revisions periòdiques, per garantir la seva vigència, que donen lloc a noves versions aproximadament cada 5-10 anys.

Autors: A. Blanco Font


Valor discriminant, interval de referència i interval terapèutic

Volum: Vol. 10 Any: 2009

El llenguatge és el principal vehicle de transmissió de coneixements i, per tant, esdevé una eina fonamental en la comunicació dels nous avenços científics. Degut a certes particularitats intrínseques de l’àmbit científic, cal que el llenguatge emprat per a aquesta transmissió de nous coneixements hagi de tenir com a característica bàsica que sigui inequívoc. Si el llenguatge científic és inequívoc, es garanteix una de les característiques fonamentals de la ciència, la reproductibilitat i comprensió dels resultats obtinguts mitjançant l’aplicació del mètode científic. No obstant els extraordinaris avenços de la ciència en els últims decennis, a la bibliografia científica encara es poden trobar termes que s’utilitzen de forma incorrecta.

Autors: A. Argudo Ramírez, E. Clot Silla, Georgia Simon