Darrers articles

Requisits metrològics en les ciències de laboratori clínic

Volum: Vol. 15 Any: 2014

El Pla estratègic 2013-2016 de l’ACCLC considera que s’han d’establir uns requisits metrològics per als sistemes de mesura emprats al laboratori clínic per mesurar les magnituds biològiques d’interès mèdic. Per a l’establiment d’aquests requisits, dins del marc de la Secció d’Estadística i Metrologia, s’ha creat el grup de treball format per membre de l’ACCLC que ha preparat aquest document. El contingut del present informe és el resultat d’un seguit de discussions sobre la forma d’establir els requisits esmentats, tenint en compte totes les aportacions científiques publicades fins el moment i els coneixements professionals dels membres del grup de treball i d’altres membres de l’ACCLC que hi han col·laborat.

Autors: D. Dot i Bach, F. Javier Gella Tomás, G. Rubí Fàbrega, J. Huguet Ballester, M. Altarriba Sanpons, M. Panadero García, R. Rigo Bonnin, X. Fuentes Arderiu


Validació i control de la plausibilitat dels resultats

Volum: Vol. 14 Any: 2013

Segons els diccionaris generals de la llengua, validar és «donar per vàlid», «fer vàlid», «donar per bo», i validació és l’«acció i efecte de validar» (1, 2). D’altra banda, la norma ISO 9000:2005 defineix validació com una «confirmació mitjançant l’aportació de proves objectives de l’acompliment dels requisits per a una utilització específica o una aplicació prevista» (3) i el Vocabulari Internacional de Metrologia la defineix com «verificació en la qual els requisits especificats són adequats per a un ús determinat» (4). Així, segons els documents esmentats, en un procés de validació cal demostrar la validesa, no el contrari; els subjectes sobre els quals recau el procés són «presumptes culpables» dels quals s’ha de demostrar la seva «innocència».

Autors: D. Dot i Bach, L. Sánchez Navarro, M. J. Castro Castro, X. Fuentes Arderiu


Reflexions sobre els objectius i els requisits metrològics en les ciències de laboratori clínic

Volum: Vol. 14 Any: 2013

El concepte de requisit s’ha de distingir clarament del concepte d’objectiu qualitològic. Seguint l’Organització Internacional de Normalització (ISO) es pot dir que un objectiu qualitològic és allò que s’ambiciona o es pretén, relacionat amb la qualitat; mentre que un requisit és una necessitat o expectativa establerta, generalment habitual per a l’organització que es tracti, o obligatòria (1). En un altre document (2), però, l’ISO defineix requisit com una disposició que comporta criteris que cal complir. En l’àmbit de les ciències de laboratori clínic, totes aquestes definicions són acceptables.

Autors: D. Dot i Bach, R. Rigo Bonnin, X. Fuentes Arderiu


Reflexions sobre les sol·licituds d’exàmens de laboratori clínic

Volum: Vol. 12 Any: 2011

En l’àmbit del laboratori clínic, una petició (o full de petició) de laboratori clínic és un document que conté les dades identificatives d’un pacient, les propietats biològiques de les quals se sol·licita l’examen i la identificació de qui ho sol·licita. El document al que fa referència la definició anterior tant pot ser de paper com electrònic.

Autors: A. Argudo Ramírez, D. Dot i Bach, L. Altimira Queral, X. Fuentes Arderiu


Guia per al control intern de la qualitat de la mesura de magnituds biològiques utilitzant materials de control

Volum: Vol. 07 Any: 2006

La norma ISO 15189:2003 dedica diversos apartats a la garantia de la qualitat metrològica i a la necessitat d’uns requisits metrològics predefinits per poder validar els procediments de mesura.
Però, com es habitual en aquests tipus de documents, la norma ISO 15189:2003 no dona detalls sobre els requisits metrològics (analítics) o del control intern de la qualitat. Per aquesta raó, el Comitè Tècnic de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic ha elaborat aquesta guia que pot ajudar a satisfer els requisits esmentats. A més, la informació continguda en aquesta guia, satisfà amb escreix les exigències de l’actual decret d’autorització administrativa dels laboratoris clínics i probablement serà d’utilitat per assolir les exigències de la futura actualització d’aquest decret

Autors: D. Dot i Bach, F. Canalias Reverter, J. Batista Castellví, J. Miró i Balagué, M. Martínez Casademont, X. Fuentes Arderiu


Guia per a la producció de valors de referència multicèntrics

Volum: Vol. 04 Any: 2003

Fa anys la Federació Internacional de Química Clínica (IFCC) va recomanar que cada laboratori clínic produís els valors de referència de les magnituds biològiques que mesurava (1). No obstant això, són pocs els laboratoris clínics que han pogut o volgut seguir la recomanació de la IFCC, ja que per a un laboratori clínic la producció de valors de referència és cara i difícil. La majoria
de laboratoris clínics en lloc de produir els seus valors de referència han adoptat, de vegades sense cap mena de verificació, els límits de referència que apareixen en els prospectes dels reactius o en els llibres, sense cap informació sobre la població de referència utilitzada ni sobre la imprecisió interdiària ni l’error sistemàtic del procediment de mesura amb que van ser produïts els valors de referència.

Autors: A. Alumà Trullàs, D. Dot i Bach, M.I. Martí Marcet, R. Mas Serra, X. Fuentes Arderiu


Recomanacions sobre les anàlisis clíniques prop del pacient

Volum: Vol. 03 Any: 2002

Les anàlisis clíniques prop del pacient són les realitzades per personal sanitari no especialitzat en cap de les branques de les ciències de laboratori clínic, immediatament després d’obtenir la mostra, en institucions sanitàries fora de l’espai específicament definit com a laboratori clínic. En contextos particulars de les ciències de laboratori clínic, el terme anàlisis clíniques pot ser substituït per
anàlisis bioquímiques, anàlisis hematològiques, anàlisis immunològiques o anàlisis microbiològiques.

Autors: D. Dot i Bach, J. Nicolau Costa